Technologie & innovatie

Op (AWZI) Harnaschpolder is een demonstratiehal gebouwd waar maximaal 50 m3 effluent per uur kan worden ingenomen. In de demonstratie- hal zijn momenteel twee onderzoekslijnen in bedrijf, een oppervlaktewaterlijn en een gietwaterlijn. De oppervlaktewaterlijn heeft vergaande verwijdering van stikstof, fosfaat en zwevende stof als doel. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de verwijdering van prioritaire stoffen.
De gietwaterlijn heeft als doel om kosteneffectief, betrouwbaar gietwater te produceren dat voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld aan Klasse 1 Gietwater.

 

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater