Plant setup oppervlaktewaterkwaliteit: Biologisch actief koolfilter


Doel
Het biologisch actiefkool filter (BAKF) wordt toegepast voor de verwijdering van zwevende stof, nitraat en fosfaat. Daarnaast wordt ook de verwijdering van prioritaire stoffen onderzocht. 

Methode
Bij biologisch actiefkool filtratie worden aanwezige deeltjes verwijderd door middel van adsorptie of fysische inkapseling. Er wordt gebruik gemaakt van een discontinue filter (neerwaarts stromend filter) dit wil zeggen dat het filtratieproces wordt onderbroken voor een spoeling. Hierbij worden luchtbellen in het filterbed geblazen zodat deeltjes worden losgewoeld. Vervolgens stroomt het gefilterde water in tegengestelde richting door het filterbed. De deeltjes komen vrij en stromen mee met het spoelwater. Het filtratieproces wordt daarna opnieuw gestart. Naast gesuspendeerde deeltjes kunnen ook opgeloste stoffen met een biologisch koolfilter worden verwijderd. Nitraat wordt door bacteriën omgezet in stikstofgas. Hiervoor hebben de bacteriën een koolstofbron nodig waarvoor veelal methanol wordt toegevoegd. Met dosering van een coagulant (FeCl3 of PACl) wordt het aanwezige fosfaat chemisch gebonden en hierbij worden vlokken gevormd. Deze vlokken worden in het koolfilter ingevangen en van de waterstroom gescheiden.

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater